'Rain Forest'

ผู้ช่วยในฤดูฝน

KARMAKAMET WORLD

'Rain Forest' ผู้ช่วยในฤดูฝน
———
‘Rain Forest’ กลิ่นที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจาก ‘ป่าฝนเขตร้อน’ ผืนป่าที่ถูกปกคลุมด้วยเรือนยอดไม้สูง และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี บรรยากาศของความเย็นฉ่ำคละเคล้ากับกลิ่นสดชื่นบริสุทธิ์ สถานที่ของป่าไม้และสายฝน สองมิตรสหายที่คลุกคลีกันอย่างสนิทสนม อันเป็นจุดกำเนิดของ ‘Rain Forest’

ถึงแม้สายฝนจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อผืนป่า แต่คงไม่ใช่สำหรับผู้คนในฤดูฝนนี้ ฝนนำพามาซึ่งผลเสียมากมาย ทั้งในแง่ที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวัน โรคภัยต่างๆ อีกทั้งยุงที่เป็นภาหะของโรคไข้เลือดออก และแมลงที่มากับฝน ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นเหตุที่รบกวนร่างกายและจิตใจ เมื่อเราไม่สามารถกำหนดฟ้าฝนได้ สิ่งที่ทำได้คือการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น

Karmakamet Aromatic จึงขอนำเสนอกลิ่น ‘Rain Forest’ ผู้ช่วยในฤดูฝนที่จะมาช่วยบำบัดฟื้นฟูร่างกายของคุณต่อผลเสียที่มากับฝน และยังช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งความสดชื่นบริสุทธิ์ เพื่อฤดูฝนที่มีชีวิตชีวากว่าที่เคย

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD