The Gate of Joy

The Gate of Joy

KARMAKAMET WORLD

Joy นั้นอาจไม่ได้หมายถึงกลิ่นที่มีความเป็น Karmakamet ในเชิงอุดมคติหรือภาพลักษณ์ แต่หมายถึงกลิ่น “อันเป็นการแสดงความเชื้อเชิญ” ต่อทุกท่านที่มีความเมตตาต่อเราตลอดมา

KARMAKAMET WORLD