KARMAKAMET WORLD

“ ที่นี่คุณมั่นใจได้เสมอว่า
เราจะยังคงอนุรักษ์การผลิตด้วยมือ อันเป็นทักษะเฉพาะทาง
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ไม่ให้สูญไป ตามความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ”

KARMAKAMET WORLD